Przydatne pojęcia


Elektryzowanie poprzez tarcie ocierające się o teflon drobiny farby proszkowej elektryzują się dodatnio zaś sam teflon ujemnie (aplikacja tribo)

Elektryzowanie poprzez indukcje – zbliżanie nienaelektryzowanych drobin farby do zjonizowanych cząsteczek tlenu. W wyniku takiego wpływu cząsteczki farby otrzymują ładunki ujemne lub dodatnie w zalezności od polaryzacji aplikacji coronowej.

Fluidyzacja - Proces powstawania dynamicznej zawiesiny - tzw. złoża fluidalnego - drobnych cząsteczek ciała stałego w strumieniu gazu lub cieczy poruszających się z dołu do góry.

Klatka Faradaya – ponieważ na powierzchni idealnego przewodnika potencjał musi być w każdym punkcie równy, nie następuje wnikanie pola elektrycznego do wnętrza metalu, a tym samym pole elektryczne nie przenika przez metal. Dzięki temu we wnętrzu klatki, niezależnie od tego jak silnie jest ona naładowana, nie ma pola elektrycznego. W praktyce metale mają dostatecznie dużą przewodność elektryczną, aby płynące w nich prądy natychmiastowo kompensowały wymuszane różnice potencjału.

Kolor -  w 1931 r Międzynarodowa Komisja Do Spraw Iluminacji CIE ujednoliciła system porządkowania kolorów precyzując źródło światła, obserwator i wartości opisujące kolor. System Koloru CIE wykorzystuje trzy współrzędne do umiejscowienia koloru w jednej z przestrzeni barw: L wyraza jasność, a oznacza wartość miedzy czerwonym a zielonym, b oznacza wartość między zółtym a niebieskim.

Połyskomierz - to urządzenie pomiarowe do mierzenia połysku, mające zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Zasada działania połyskomierza polega na tym, że urządzenie emituje strumień białego, niespolaryzowanego światła pod określonym kątem mierzonym pomiędzy prostą równoległą do strumienia światła a prostą prostopadłą do badanej powierzchni.

Prawo Ohma – mówi o  proporcjonalność natężenia prądu płynącego przez przewodnik  (natężenie lini sił pola wyładowania coronowego) do napięcia panującego między końcami przewodnika (pomiędzy elektrodą pistoletu a uziemnionym elementem)

Prawo Columba – mówi ono - im większy ładunek będą miały punktowe ciała, tym między nimi będzie większa siła (ładunek przekazany farbie proszkowej) ; także im większa odległość będzie między nimi, tym mniejsza siła będzie między nimi (odległość aplikator a malowany obiekt)

Zwężka Venturiego  - W pewnym miejscu rury o stałej powierzchni przekroju poprzecznego (A1), w której z prędkością v przemieszcza się  sprężone powietrze, znajduje się przewężenie o znacznie mniejszej powierzchni przekroju poprzecznego (A2). Wówczas różnica kwadratów powietrza przed zwężką i na niej jest wprost proporcjonalny do różnicy ciśnień przed zwężką i na niej. Innymi słowy w miejscu mniejszego przekroju rurki ciśnienie jest mniejsze, a spadek zależy od prędkości przepływu płynu. Wyrównanie ciśnienia następuje poprzez zassanie farby z powietrzem fluidizacyjnym z podajnika.